V roce 2000 vzniklo občanské sdružení „Podané ruce – Společnost pro canisterapii a osobní asistenci“. Sdružení založili lidé, kteří se chtěli věnovat zejména canisterapii, což je léčebné působení psů na zdravotní stav člověka. Tuto činnost vykonávají především dobrovolníci. Se psy navštěvují domovy důchodců, ústavy sociální péče, centra pro zdravotně postižené a další zařízení, kde je tato činnost potřebná a užitečná. Postupem času začalo být evidentní, že u dobrovolnictví nemůžou zůstat. Část členů se navíc rozhodla nasměrovat činnost ještě jedním směrem, a to poskytováním služeb osobní asistence. Canisterapie funguje tedy nadále spíše díky dobrovolníkům, osobní asistence se však postupně zprofesionalizovala.

Služba osobní asistence se řídí potřebami a přáními klienta. Klientovi jsou poskytovány takové služby, které mu umožní žít způsobem života, jenž se co nejvíce blíží životu „zdravého“, nehandicapovaného člověka. Tímto se usiluje o důstojný život klienta, tak aby klient byl součástí společnosti a nebyl vyčleněn tím, že je umístěn v ústavu apod. Služba osobní asistence je oproti ústavnímu zařízení levnější a má menší dopady na klienta samotného. Klient není vyrván z domácího prostředí, a může tak i při svém negativním zdravotním stavu žít „normální“ život – tj. pracovat, studovat, vést vlastní domácnost, vychovávat děti, chodit za kulturou atd.

Dne 6. 3. 2001 schválilo představenstvo sdružení vznik své první organizační jednotky s určením realizovat pouze a výhradně projekt „Poskytování služeb osobní asistence“ s nynějším názvem Podané ruce - osobní asistence. Tato organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu.

Služby osobní asistence jsme začali poskytovat v květnu roku 2001 za spolupráce města Frýdek-Místek. Postupně se projekt rozšířil do okolních obcí. V roce 2002 jsme podali „pomocné ruce“ také v oblastech Ostrava, Nový Jičín, Karviná, Opava, Třinec, Havířov, Český Těšín a další. Nyní poskytujeme službu klientům v oblasti Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a také Jihomoravského kraje. 

Organizační jednotka začala pracovat s jednou ředitelkou, na kterou bylo vypsáno výběrové řízení. Vybrána byla paní Helena Fejkusová, která se velmi osvědčila a bylo zřejmé, že byla zvolena správná osoba. Ke konci roku 2001 bylo zaměstnáno cca 20 terénních pracovníků. Vše fungovalo především za finanční spoluúčasti města Frýdku-Místku a klienti si na službu také přispívali. Koncem roku bylo požádáno o dotaci na MPSV na rok 2002. Nad očekávání jsme obdrželi cca 5 milionů Kč. To znamenalo, že služba se mohla rozvinout, a koncem roku 2002 bylo zaměstnáno již cca 200 zaměstnanců. Na jednu stranu bylo výborné, že služba mohla být poskytnuta velkému množství klientů, na druhou stranu zde byl i velký závazek. Dotace se obvykle poskytují pouze na jeden rok. Bylo tedy nutné zajistit další financování tak velkého počtu lidí. S tím postupně narůstala administrativa a organizační náročnost. O řízení se moc nedalo mluvit, všichni dělali všechno, co bylo třeba udělat. Ředitelka si postupně kolem sebe musela vybudovat tým lidí, na které se mohla spolehnout a kteří také převzali některé její zodpovědnosti.

Podařilo se získat dotace i na další rok, ale to již nebylo dostatečné. Přistoupilo se tedy k tomu, že se zvedla cena pro klienty, čímž klientů ubylo. Tím mohlo dojít i k úbytku pracovníků. Vše se protříbilo celkem přirozeně, nemuselo se přikračovat k hromadnému propouštění. Navíc fluktuace zaměstnanců v sociálních službách je velká. Pokud někdo odešel, nepřijímala se za něj náhrada. Počet pracovníků se postupně ustálil. V současné době je stálých cca 120 pracovníků této organizační jednotky.

V roce 2007 začal platit nový zákon o sociálních službách a sdružení na něj muselo reagovat, neboť přinesl mnoho nových povinností. Poskytování osobní asistence se stalo ještě více profesní záležitostí, je nutné mít zpracovány standardy kvality sociální služby a jimi se také řídit. Musely být do práce zavedeny nové postupy, nové metody apod.

Během let poskytování služby jsme dosáhli i několika dílčích úspěchů. Významná jsou především dvě ocenění, kdy ředitelka společnosti obdržela cenu „Sestra roku v sociální péči“, kterou vyhlašuje každoročně Mladá fronta, a. s. Druhým významným oceněním je cena „Křesadlo“, kterou vyhlašuje o.s. HESTIA nejlepším dobrovolníkům roku. Cenu obdržel ekonom sdružení, který kromě svého vlastního zaměstnání pracuje jako dobrovolník v tomto sdružení.

Podařilo se nám také navázat vztahy s některými sponzory, kteří přispívají sdružení pravidelně. Jsou to zejména větší společnosti. Každoročně nám poskytují významné sponzorské dary na činnost sdružení.

V sociální oblasti s námi již některá města počítají, což je vidět při plánování dotací na další období. Berou nás jako partnery, účastníme se aktivně komunitních plánování. Sami se na nás obracejí a počítají každoročně s finanční podporou pro nás.

Klienti mohou službu dle potřeby využívat až 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Staráme se o klienty bez omezení věku, národnosti, s jakýmkoliv druhem zdravotního handicapu, seniory. Rozhodující je, že klient službu potřebuje a požaduje.

-----------------------

Adventní koncerty ČT1 2011:

Považujeme si úspěchu, že naše organizace byla zařazena v rámci celorepublikového výběru mezi čtyři zúčastněné organizace do nejstaršího charitativního projektu České televize Adventní koncerty ČT1 2011, kdy jsme takto mohli prezentovat naši práci - terénní sociální službu osobní asistenci pro seniory a handicapované v České televizi a zviditelnit i města a vesnice, ve kterých ji poskytujeme. Děkujeme České televizi za výběr a všem televizním divákům, organizacím i všem anonymním dárcům za jejich štědrost, která pomůže ulehčit život handicapovaným spoluobčanům a seniorům.

 
Přímý přenos 2. Adventního koncertu ČT 1:
 
Rozdělení konta Adventních koncertů 2011

FOTOGALERII naleznete zde: https://podaneruce.rajce.idnes.cz/2011-12-04_Adventni_koncert_CT_1/